Schweppes

OCHRANA SÚKROMIA

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Suntory Beverage & Food Europe (SBFE) je regionálna štruktúra, ktorá riadi prevádzku našich európskych obchodných jednotiek
V týchto zásadách sa akýkoľvek odkaz na „spoločnosť“ týka obchodnej jednotky SBFE a zahŕňa nasledovné:

 • Lucozade Ribena Suntory
 • Lucozade Ribena Suntory Ireland
 • Orangina Schweppes France
 • Orangina Schweppes Belgium
 • Schweppes Suntory Espana
 • Schweppes Suntory Portugal
 • Schweppes International Limited
 • Orangina Schweppes Poland
 • Citresa

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako používame osobné údaje, ktoré spoločnosť zhromažďuje alebo generuje v súvislosti s touto webovou stránkou a našimi produktmi a službami.
V nižšie uvedenom zozname sa uvádza, čo je zahrnuté v týchto zásadách ochrany osobných údajov a kliknutím na nižšie uvedené nadpisy môžete prejsť na konkrétny oddiel.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 2. PRODUKTY A SLUŽBY, KTORÉ POSKYTUJEME
 3. TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME
 4. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE
 5. POSKYTNUTIE VAŠICH INFORMÁCIÍ TRETÍM STRANÁM
 6. MEDZINÁRODNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV
 7. AKO CHRÁNIME VAŠE INFORMÁCIE
 8. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
 9. VAŠE PRÁVA
 10. OTÁZKY A OBAVY

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA
Spoločnosť so sídlom na adrese SBFE EEIG, 40-52 Boulevard du Parc 92200 Neuilly sur Seine, Francúzsko zhromažďuje a používa určité osobné údaje. Spoločnosť je zodpovedná za zabezpečenie toho, aby tieto osobné údaje používala v súlade so zákonmi na ochranu údajov.
Rešpektujeme vaše súkromie a zaväzujeme sa, že všetky vaše osobné údaje budú chránené. Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú spracovanie osobných údajov našou spoločnosťou v priebehu vykonávania obchodných činností.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov používame nasledujúce definície:
„Osobné údaje“ znamenajú akékoľvek údaje, ktoré sa týkajú žijúcej osoby, ktorá môže byť identifikovaná z týchto údajov alebo z týchto údajov a iných informácií, ktoré vlastní alebo pravdepodobne bude vlastniť naša spoločnosť (alebo jej zástupcovia či poskytovatelia služieb). Okrem faktických informácií zahŕňajú aj akékoľvek vyjadrenie názoru o jednotlivcovi a akékoľvek náznaky úmyslov spoločnosti alebo akejkoľvek inej osoby vo vzťahu k jednotlivcovi.

PRODUKTY A SLUŽBY, KTORÉ POSKYTUJEME
Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú nasledujúcich kategórií informácií, ktoré o vás zhromažďujeme pri poskytovaní týchto produktov a služieb:
Informácie, ktoré dostávame prostredníctvom našich webových stránok;
Informácie, ktoré dostávame prostredníctvom našich aktivít;
Informácie, ktoré dostávame prostredníctvom výroby a predaja našich výrobkov.
TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME
Naša spoločnosť vykonáva mnoho činností, pri ktorých potrebujeme získať vaše osobné údaje, aby sme mohli poskytovať služby alebo plniť povinnosti, ku ktorým sme sa zaviazali. V súvislosti s každou z týchto činností budeme zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje:
Informácie, ktoré nám poskytnete. Toto zahŕňa informácie o vás, ktoré nám poskytnete. Mohli by sme vás požiadať, okrem iného, o niektorý z týchto druhov informácií:

základné osobné údaje (napríklad meno, priezvisko, pozícia v spoločnosti, názov spoločnosti, emailová adresa spoločnosti, telefónne číslo spoločnosti, obchodná adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, krajina);
akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete zdieľať na našich internetových fórach a ktoré môžu byť považované za osobné údaje. (Upozorňujeme, že naša spoločnosť nezhromažďuje a neporovnáva informácie uvedené na našich internetových fórach s osobnými údajmi z vášho účtu alebo profilu User Center);

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme alebo generujeme. To zahŕňa (okrem iného):

súbor s vašou históriou kontaktov používaný na na účely prieskumu, aby sme mohli zabezpečiť, že ste spokojní so službami, ktoré sme vám poskytli;
údaje o aktivitách súvisiacich s používaním chránených dokumentov, ako napríklad zmena oprávnení dokumentu a informácie o osobe, ktorá túto činnosť vykonávala.

Informácie, ktoré získame z iných zdrojov.

Súbory cookies.
Pri návšteve našich webových stránok sa cookies používajú na zhromažďovanie technických informácií o službách, ktoré používate, a o tom, ako ich používate.
Viac informácií o používaných cookies nájdete v pravidlách používania súborov cookies na našich webových stránkach.

Anonymizované údaje
Okrem vyššie opísaných kategórií osobných údajov budeme spracovávať aj ďalšie anonymizované informácie a údaje, ktoré nie sú spracované s odkazom na konkrétnu osobu.

Deti
Ochranu súkromia detí berieme vážne. Tieto stránky prevádzkujeme v súlade so všetkými platnými zákonmi v krajinách, v ktorých pôsobíme. 

Deti mladšie ako 16 rokov by mali mať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných informácií na webových stránkach alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek z našich produktov a služieb súhlas rodičov/opatrovníkov. V súlade s platnými právnymi predpismi nebudeme vyžadovať ani požadovať od žiadnych detí v tomto veku, aby poskytli viac osobných informácií, ako je primerane potrebné na účasť na príslušnej aktivite na webových stránkach alebo na účasť na našich produktoch a službách. 

Ak ste osoba pod vekovou hranicou určenou miestnymi právnymi predpismi, nebudete sa môcť zaregistrovať na tejto webovej stránke.
Naša spoločnosť nie je zodpovedná za prípady, v ktorých mladistvé osoby odoslali všetky osobné údaje prostredníctvom tejto webovej stránky.

AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE
Vaše osobné údaje môžeme uchovávať a spracovávať nasledujúcimi spôsobmi a na nasledujúce účely:
pre prebiehajúce prehodnocovanie a zlepšovanie informácií poskytovaných na našich webových stránkach s cieľom zabezpečiť, aby boli užívateľsky prívetivé a aby sa zabránilo prípadným narušeniam alebo počítačovým útokom;
posúdenie vašej žiadosti adresovanej našej spoločnosti, kde to prichádza do úvahy;
pripravenie zákazníkov na naše aktivity;
pripravenie používateľov na používanie User Center (používateľské centrum);
na štatistické monitorovanie a analýzu aktuálnych útokov na zariadenia a systémy a na priebežné prispôsobovanie riešení na zabezpečenie ochrany zariadení a systémov proti aktuálnym útokom;
pochopenie spätnej väzby o našich produktoch alebo službách a možnosť rýchlejšie a ľahšie poskytnúť viac informácií o používaní týchto produktov a služieb;
komunikáciu s vami, aby sme vám poskytli služby alebo informácie o našej obchodnej činnosti, našej spoločnosti a našich produktoch;
pre hĺbkovú analýzu hrozieb;
porozumenie vašim potrebám a záujmom;
pre riadenie a správu nášho podnikania;
s cieľom dodržiavať a posudzovať súlad s platnými zákonmi, pravidlami a predpismi a vnútornými politikami a postupmi; alebo
na správu a údržbu databáz uchovávajúcich osobné údaje.

Pri používaní osobných údajov sa však ubezpečujeme, že používanie je v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Zákony a predpisy nám umožňujú a vyžadujú od nás používanie osobných údajov z rôznych dôvodov, vrátane nasledujúcich:
plnenie zmluvných záväzkov voči zákazníkom;
získanie vášho súhlasu;
právne a regulačné povinnosti, ktoré musíme splniť;
možné používanie osobných údajov na to, aby sme stanovili, uplatnili alebo obhájili svoje zákonné práva alebo na účely súdneho konania;
použitie vašich osobných údajov, ako je opísané, je nevyhnutné pre naše oprávnené obchodné záujmy, ako napríklad:
umožňuje nám efektívne a účinne riadiť a spravovať prevádzkovanie našej obchodnej činnosti;
dodržiavanie vnútorných politík a postupov;
monitorovanie používania našich materiálov chránených autorskými právami;
umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k informáciám o našej spoločnosti, našej obchodnej činnosti a našich produktoch;
ponúka optimálne a aktuálne bezpečnostné riešenia pre mobilné zariadenia a IT systémy; a
získanie ďalších vedomostí o aktuálnych hrozbách pre bezpečnosť siete s cieľom aktualizovať naše bezpečnostné riešenia a poskytnúť ich na trhu.

Urobíme kroky na to, aby sme zabezpečili prístup k osobným údajom iba zamestnancom našej spoločnosti, ktorí to potrebujú na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

POSKYTNUTIE VAŠICH INFORMÁCIÍ TRETÍM STRANÁM
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v rámci skupiny spoločností Suntory na vyššie uvedené účely.
Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať mimo skupiny Suntory na nasledujúce účely:
s našimi obchodnými partnermi. Môžu to byť napríklad naši partneri, od ktorých ste vy, vaša spoločnosť alebo vaša organizácia zakúpili naše produkty. Osobné údaje budú prenesené iba na obchodného partnera, ktorý je zmluvne povinný dodržiavať príslušné povinnosti týkajúce sa ochrany údajov a príslušné právne predpisy o ochrane súkromia a dôvernosti;
s agentmi a dodávateľmi tretích strán za účelom poskytovania služieb pre nás (napr. účtovníci spoločnosti, profesionálni poradcovia, poskytovatelia informačných a komunikačných technológií a spoločnosti vymáhajúce pohľadávky). Tieto tretie strany budú podliehať primeraným povinnostiam v oblasti ochrany údajov a budú používať vaše osobné údaje len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov;
v rozsahu vyžadovanom zákonmi a predpismi, napríklad ak sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje, aby sme splnili akékoľvek zákonné povinnosti (vrátane, okrem iného, s ohľadom na dodržiavanie požiadaviek na daňové výkazy a poskytovanie informácií regulačným orgánom), alebo aby sme mohli stanovovať, vykonávať alebo brániť svoje zákonné práva;
ak predávame našu spoločnosť alebo aktíva, v takom prípade budeme možno musieť poskytnúť vaše osobné údaje potenciálnemu kupujúcemu kvôli náležitej previerke pred transakciou; a
ak nás nadobudne tretia strana, v takom prípade budú osobné údaje, ktoré máme o vás k dispozícii, odovzdané kupujúcemu ako tretej strane.

MEDZINÁRODNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV
Naša spoločnosť je globálnym podnikom. Naši zákazníci a naše prevádzky sú rozmiestnené po celom svete. Výsledkom je zhromažďovanie a prenos osobných údajov na celosvetovej úrovni. To znamená, že môžeme preniesť vaše osobné údaje do miest mimo vašej krajiny.
Ak prenesieme vaše osobné údaje do inej krajiny mimo EHP, zabezpečíme, aby boli chránené a prevedené spôsobom, ktorý je v súlade so zákonnými požiadavkami. Pokiaľ ide napríklad o údaje prenášané mimo Európy, môže sa to uskutočniť jedným z nasledujúcich spôsobov:
krajina, do ktorej údaje posielame, môže byť schválená Európskou komisiou ako krajina ponúkajúca primeranú úroveň ochrany osobných údajov;
príjemca mohol podpísať zmluvu na základe „modelových zmluvných doložiek“ schválených Európskou komisiou, ktoré príjemcu zaväzujú na ochranu vašich osobných údajov;
ak sa príjemca nachádza v USA, mohol by byť certifikovaným členom štítu ochrany súkromia medzi EÚ a USA; alebo
za iných okolností nám zákon môže inak dovoliť previesť vaše osobné údaje mimo Európy.
Ďalšie podrobnosti o ochrane poskytnutej vašim osobným údajom počas prenosu mimo Európy (vrátane kópie štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré sme uzavreli s príjemcami vašich osobných údajov) môžete získať ak nás kontaktujete spôsobom popísaným v odseku 10 nižšie .

AKO CHRÁNIME VAŠE INFORMÁCIE
Máme zavedené kontrolné prvky na udržanie bezpečnosti našich informácií a informačných systémov. Záznamy klienta sú chránené ochrannými prvkami podľa citlivosti príslušných informácií. Na našich počítačových systémoch sú umiestnené príslušné kontrolné prvky (napríklad obmedzený prístup). Fyzický prístup do oblastí, v ktorých sa zhromažďujú, spracovávajú alebo uchovávajú osobné údaje, je obmedzený na oprávnených zamestnancov.
V rámci podmienok zamestnania sú naši zamestnanci povinní dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy, a to aj vo vzťahu k zákonu o ochrane osobných údajov. Prístup k citlivým osobným údajom je obmedzený na tých zamestnancov, ktorí ho potrebujú na vykonávanie svojich úloh. Neoprávnené používanie alebo sprístupnenie dôverných informácií o subjekte SBFE jedným z našich zamestnancov je zakázané a môže mať za následok disciplinárne opatrenia.
Keď kontaktujete jedného z našich zamestnancov vo veci vašich záznamov, môže vás požiadať o niektoré osobné údaje. Tento typ ochrany je navrhnutý tak, aby zabezpečil prístup k vašim záznamom len vám alebo niekomu, kto je na to oprávnený.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
Dĺžka uchovávania vašich osobných údajov je rôzna a určuje sa podľa nasledujúcich kritérií:
účel, pre ktorý ich používame, napríklad dĺžka trvania zmluvy s nami – budeme musieť uchovávať údaje tak dlho, ako je to potrebné na tento účel; a
zákonné povinnosti – zákony alebo predpisy môžu stanoviť minimálnu dobu, počas ktorej musíme uchovávať vaše osobné údaje.

VAŠE PRÁVA
Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch, v ktorých zhromažďujeme, používame alebo uchovávame osobné údaje, máte nasledujúce práva a vo väčšine prípadov ich môžete bezplatne uplatňovať.
Tieto práva zahŕňajú:
právo získať informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov a prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme;
právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Upozorňujeme však, že môžeme mať aj naďalej nárok na spracovanie vašich osobných údajov, ak máme iný oprávnený dôvod na túto činnosť. Napríklad je možné, že budeme musieť uchovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržali zákonnú povinnosť;
za určitých okolností, právo dostať niektoré osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a/alebo požadovať, aby sme tieto údaje odovzdali tretej strane, ak je to technicky možné. Upozorňujeme, že toto právo sa vzťahuje len na osobné údaje, ktoré ste poskytli priamo našej spoločnosti;
právo požiadať o opravu vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné;
právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov za určitých okolností. Upozorňujeme, že môžu nastať okolnosti, keď nás požiadate o vymazanie vašich osobných údajov, ale my budeme zo zákona oprávnení si ich ponechať;
právo vzniesť námietku voči nášmu spracovaniu vašich osobných údajov alebo požiadať o obmedzenie tohto spracovania za určitých okolností. Rovnako sa môžu vyskytnúť okolnosti, kedy ste namietali alebo požiadali o obmedzenie nášho spracovania vašich osobných údajov, ale my budeme zo zákona oprávnení odmietnuť túto žiadosť; a
právo podať sťažnosť príslušnému regulačnému orgánu na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že sme porušili niektoré z vašich práv.
právo poskytnúť nám pokyny týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov po vašej smrti.
Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete pomocou údajov uvedených v odseku 10 nižšie.
OTÁZKY A OBAVY
Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo týchto zásad ochrany osobných údajov, obráťte sa na našu zodpovednú osobu pomocou nasledujúcich kontaktných informácií:
Emailová adresa: GDPR.Info@suntory.com
Zvyčajne sme schopní rýchlo a efektívne vyriešiť otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Ak nie ste spokojní s odpoveďou, ktorú dostanete od našej zodpovednej osoby, mali by ste sa v prvom rade obrátiť na miestny regulačný orgán. V Slovensko je príslušným orgánom:
Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14

Pretože máme pobočky v niekoľkých rôznych európskych lokalitách, zaregistrovali sme aj Vedúci orgán pre dohľad (Supervisory Lead Authority – SLA). V závislosti od povahy vášho problému môže byť záležitosť odkázaná na náš SLA:

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3 place de Fontenoy
75007
Paris.