Schweppes

PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNKY

Táto stránka nastavuje podmienky používania našej stránky www.schweppes.se, pre návštevníkov i registrovaných používateľov. Prosím, prečítajte si pozorne podmienky používania pred začatím používania stránky. Používaním našej stránky deklarujete, že s podmienkami súhlasíte a zaväzujete sa ich dodržiavať. Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, stránku, prosím, opustite.
INFORMÁCIE O NÁS
www.schweppes.sk je stránka prevádzkovaná Schweppes International Limited („SIL“). SIL je registrované v Anglicku a Walese pod registračným číslom 191968, má svoju registrovanú kanceláriu na 7 Albemarle Street, Londýn W1S 4HQ, Anglicko a svoje primárne sídlo na MediArena 5-6, 1114 BC Amsterdam-Duivendrecht, Holandsko.
PRÍSTUP K NAŠEJ STRÁNKE
Prístup k www.schweppes.se je povolený na dočasnej báze a SIL si vyhradzuje právo zrušiť či pozmeniť služby poskytované touto stránkou bez upozornenia (viď. nižšie). SIL nie je zodpovedné v prípade, že webová stránka nie je dostupná počas akejkoľvek doby.
Niekedy môžeme obmedziť prístup do niektorých častí našich webových stránok či k celej webovej stránke pre registrovaných užívateľov.

Pokiaľ si zvolíte, resp. vám je pridelený identifikačný kód, heslo alebo akákoľvek iná informácia, ktorá je súčasťou nášho bezpečnostného postupu, je vašou povinnosťou pristupovať k týmto informáciám ako k dôverným a neprezradiť ich tretej strane. SIL má právo kedykoľvek deaktivovať akýkoľvek identifikačný kód i heslo, či už zvolené vami alebo nami pridelené, pokiaľ podľa nášho názoru nedodržíte ktorékoľvek ustanovenie týchto všeobecných podmienok.

Ste zodpovedný previesť všetky opatrenia potrebné pre váš prístup k našej webovej stránke. Ste takisto zodpovedný za všetky osoby, ktoré pristupujú k tejto stránke prostredníctvom vášho internetového pripojenia a taktiež za to, že tieto osoby sú oboznámené s podmienkami a budú sa nimi riadiť.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
Používaním našej webovej stránky potvrdzujete, že SIL je vlastníkom a/alebo držiteľom licencie všetkých práv duševného vlastníctva na tejto stránke a na materiály, ktoré sú tu publikované. Tieto práce sú celosvetovo chránené autorskými zákonmi, zákonmi o ochrannej známke, zákonmi o registrovaných dizajnoch a dohodami. Všetky práva sú vyhradené.

Môžete si vytlačiť jednu kópiu alebo stiahnuť časť ktorejkoľvek stránky/stránok z nášho webu pre svoje osobné potreby a môžete upozorniť ostatných vo vašom okolí na materiály, dostupné na našom webe. Nesmiete akokoľvek pozmeniť tlač, ani digitálne kópie akýchkoľvek materiálov, ktoré ste vytlačili či stiahli a taktiež nemôžete využiť žiadne ilustrácie, fotografie, video alebo audiosekvencie a grafiky oddelene od sprievodného textu.

Naše postavenie (a tiež postavenie identifikovaných prispievateľov) ako autorov materiálov na tomto webe musí byť vždy akceptované.
Nesmiete využiť žiadne časti materiálov z nášho webu pre komerčné účely bez predošlého získania písomnej licencie či súhlasu SIL.
Pokiaľ vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete ktorúkoľvek časť tohto webu v rozpore s týmito podmienkami používania, vaše právo na používanie tohto webu okamžite zaniká a vy ste povinný v závislosti od nášho uváženia vrátiť alebo zničiť všetky kópie materiálov, ktoré ste si zaobstarali.

DÔVERA VO ZVEREJNENÉ INFORMÁCIE
Komentáre a ďalšie materiály zverejnené na našich stránkach sa nemusia zhodovať s názormi vlastníka webu. SIL sa preto zrieka všetkej z toho plynúcej zodpovednosti so vzťahom k ich obsahu.

NÁŠ WEB SA PRAVIDELNE MENÍ
Naším cieľom je aktualizovať web pravidelne. Jeho obsah môžeme kedykoľvek zmeniť. Pokiaľ to bude potrebné, môžeme pozastaviť prístup na naše stránky alebo ich úplne uzavrieť na dobu neurčitú. Akékoľvek materiály na našich stránkach môžu byť v danom okamihu zastarané a SIL nemá povinnosť takéto materiály aktualizovať.

NAŠA ZODPOVEDNOSŤ
Materiály zobrazené na našich stránkach sú k dispozícii bez akýchkoľvek záruk ich presnosti. V rozsahu povolenom zákonom, my, ostatní členovia našej skupiny spoločností a tretích osôb s nami spojených, týmto výslovne vylučujeme:
– všetky záruky a ďalšie podmienky, ktoré by inak mohli byť v rozpore so zákonom alebo akýmikoľvek platnými právnymi predpismi.
– akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame alebo sekundárne straty či škody, spôsobené ktorýmkoľvek užívateľom v súvislosti s našimi stránkami alebo v súvislosti s využívaním, neschopnosťou používať alebo v súvislosti s následkami používania našich stránok, všetkých internetových stránok s nimi spojenými, vrátane akýchkoľvek materiálov zverejnených na nich.
Bez obmedzenia taktiež vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za:
– stratu príjmov a výnosov;
– stratu z podnikania;
– ujdený zisk alebo kontakty;
– stratu predpokladaných úspor;
– stratu dát;
– stratu renomé;
– zbytočné konanie alebo pracovný čas;
– akékoľvek iné straty alebo škody akéhokoľvek druhu, vzniknuvšie akýmkoľvek spôsobom, a to či už v prípade deliktu (vrátane nedbalosti), porušenia zmluvy alebo iného spôsobu, a to i v prípade, že toto konanie bolo vopred predvídateľné .

Uvedené nemá vplyv na zodpovednosť, ktorá nemôže byť vylúčená alebo obmedzená na základe platných právnych predpisov.

INFORMÁCIE O VÁS A VAŠICH NÁVŠTEVÁCH NÁŠHO WEBU
Používaním nášho webu vyjadrujete súhlas spoločnosti SIL týkajúci sa využitia informácií o vás a zaručujete, že vami poskytnuté dáta sú presné.

NAHRÁVANIE MATERIÁLOV NA NÁŠ WEB
Akýkoľvek materiál, ktorý nahráte na náš web, bude považovaný za nedôverný a nechránený. SIL má právo akokoľvek tento materiál používať, rozmnožovať, šíriť alebo posúvať tretím stranám, a to s akýmkoľvek zámerom. SIL má taktiež právo poskytnúť tretím stranám informácie o vašej identite v prípade, že akýkoľvek vami nahraný materiál na náš web predstavuje porušenie ich práv duševného vlastníctva alebo ich práv na ochranu súkromia.
SIL nezodpovedá žiadnej tretej strane za obsah alebo správnosť akýchkoľvek materiálov, nahraných vami alebo iným užívateľom tohto webu.
Máme právo odstrániť akýkoľvek materiál či príspevok, ktorý na našom webu zanecháte, pokiaľ je podľa nášho názoru v rozpore so všeobecnými podmienkami používania nášho webu.

VÍRUSY, HACKOVANIE A ĎALŠIE ÚTOKY
Nesmiete zneužívať našu stránku vedomým inštalovaním vírusov, trojanov, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý je nebezpečný alebo technologicky škodlivý. Nesmiete sa pokúšať získať neautorizovaný prístup k našej stránke, k serveru, na ktorom je stránka hostovaná alebo k akémukoľvek serveru, počítaču alebo databáze prepojenej s našou stránkou. Nesmiete útočiť na našu stránku prostredníctvom DoS útoku alebo rozptýleného DoS útoku.
Porušením tohto ustanovenia môžete spáchať trestný čin, definovaný v platných zákonoch. SIL nahlási akékoľvek takéto porušenie príslušným úradom, pričom s týmito úradmi budeme spolupracovať so zámerom odhaliť vašu identitu. V prípade takéhoto porušenia ustanovení strácate okamžite právo používať našu stránku.
SIL nebude zodpovedná za akékoľvek straty či škody spôsobené DoS útokom, vírusmi alebo inými technologicky zraniteľnými materiálmi, ktoré môžu infikovať vaše počítačové vybavenie, programy, dáta alebo iný materiál v súkromnom vlastníctve. SIL taktiež nezodpovedá za škody spôsobené sťahovaním materiálov, ktoré na ňu odoslali tretie osoby, resp. stránky s ňou spojené.

LINKY K NAŠEJ STRÁNKE
Môžete odkazovať na našu domovskú stránku, ak tak učiníte spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom, legálny a nepoškodzuje našu reputáciu. Odkaz však nesmiete vytvoriť takým spôsobom, ktorý poukazuje na akúkoľvek formu neexistujúcej spojitosti, schválenia alebo potvrdenia. Nesmiete vytvárať linky z iných stránok, ktoré nevlastníte.
Naša stránka nesmie byť vkladaná do žiadnej inej stránky. Rovnako nesmiete vytvárať odkazy k akejkoľvek časti našej stránky, inej než je domovská adresa.
SIL si vyhradzuje právo stiahnuť povolenie linkovania bez upovedomenia. Stránka, z ktorej odkazujete, musí v plnej miere zodpovedať našim podmienkam používania.
Ak si želáte použiť predmetný materiál inak, ako je uvedené vyššie, prosím, adresujte svoju požiadavku kontaktnej osobe SIL pre túto stránku.

LINKY Z NAŠEJ STRÁNKY
Kde naša stránka obsahuje linky k iným stránkam a zdrojom poskytovaných treťou stranou, sú tieto linky pre vás poskytované len pre informatívne účely. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom týchto stránok alebo nad zdrojmi a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ne alebo za akékoľvek straty či škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s ich používaním.

PRÁVOMOC A PLATNÉ ZÁKONY
Súdy Holandského kráľovstva majú výhradnú právomoc nad akýmikoľvek sťažnosťami súvisiacimi alebo spojenými s návštevou našej stránky. Na druhej strane, vyhradzujeme si právo viesť proti vám konanie za porušenie týchto podmienok v krajine vášho trvalého bydliska alebo v akejkoľvek inej krajine. Tieto podmienky používania sa riadia zákonmi Holandského kráľovstva.
VARIATIONSSIL môže kedykoľvek zmeniť tieto podmienky používania jednoduchým obnovením stránky. Z času na čas si skontrolujte príslušné ustanovenia na tejto stránke, aby ste zistili prípadné zmeny, ktoré sme urobili, nakoľko sú pre vás zaväzujúce. Niektoré podmienky obsiahnuté v týchto podmienkach používania môžu byť taktiež nahradené podmienkami alebo poznámkami publikovanými na inom mieste stránky.

VAŠE OTÁZKY
Ak máte akékoľvek otázky, týkajúce sa používania materiálov na tejto stránke, prosím, kontaktujte schweppes@os-group.com.
Ďakujeme za návštevu našej stránky.”