Schweppes

OCHRANA SÚKROMIA

Schweppes International Limited rešpektuje vaše súkromie. Nižšie uvedené ustanovenia ochrany súkromia uvádzajú, ako získavame a využívame osobné údaje. Táto politika sa vzťahuje výlučne k informáciám získaným prostredníctvom tejto stránky a nie z iných zdrojov.

ZÍSKAVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje (napríklad informácie, ktoré môžu viesť k vašej identifikácii, ako vaše meno, adresa, vek; iné kontaktné údaje ako telefónne číslo, emailová adresa a pod. a heslá) môže systém tejto stránky evidovať len s vaším dobrovoľným súhlasom. Uvedené sa týka registrácie na stránke, požadovaných informácií, odosielania komentárov alebo účasti v niektorej z hier, reklám, ankiet a pod. Poskytnutie osobných údajov je plne na vás. Ak nechcete, aby boli vaše osobné údaje evidované, neposkytujte ich. Ak sa rozhodnete neposkytnúť nám vaše osobné údaje, nebudeme schopní poskytnúť vám prístup k niektorým alebo všetkým stránkam na tomto webe, resp. k produktom a službám. Príležitostne vás môžeme požiadať o poskytnutie osobných údajov iných osôb – napríklad o vašej rodine alebo iných splnomocnených zástupcoch. Ak nám poskytnete zmieňované údaje, spoliehame sa na vás, že tieto osoby o predmetnej skutočnosti budete informovať a upozorníte ich na ochranu súkromia našej stránky.

POUŽITIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje môžu byť použité nasledovne:
• pre účel zodpovedania vašich otázok a požiadaviek, pre účely poskytnutia prístupu do určitých oblastí a funkcionality stránky a pre účely komunikácie s vami o vašich aktivitách na tejto webstránke.
• pre účely zdieľania údajov s našimi príbuznými stranami, ako si vyžadujú niektoré funkcie v spojitosti so stránkou (ako napríklad donáška tovaru, administrácia webu, reklama alebo ďalšie jej náležitosti, napr. marketing, analýza dát či zákaznícky servis). Z toho dôvodu môže byť pre nás potrebné preniesť vaše osobné údaje smerom von, pričom používaním stránky udeľujete s touto akciou súhlas. Ďalšie použitie alebo odtajnenie identity pre iné účely nie je povolené.
• pre účely poskytnutia informácií o produkte alebo reklame a ďalších ponúk od nás alebo od našich príbuzných strán.
• v každom prípade, keď pôjde o vaše osobné údaje, poskytneme vám výberový mechanizmus v závislosti od požiadaviek nastavených stránkou. Tzv. „opt-in“ mechanizmus poskytne možnosť dať kladnú odpoveď na otázku, či si prajete naďalej dostávať takéto oznámenia. Tzv. „opt-out“ mechanizmus, naopak, či si neželáte dostávať oznámenia tohto typu.
• voľba výberového mechanizmu je plne vo vašej kompetencii. Navyše, ak si neželáte, aby sme využívali vaše osobné údaje pre konkrétne účely alebo aby sme ich odhaľovali tretej strane, môžete kedykoľvek zvoliť možnosť „opt-out“ kontaktovaním našich operátorov na adrese uvedenej nižšie.
• v procese získavania osobných údajov alebo pri jednotlivých oznámeniach počas komunikácie s vami sa na stránke môžu objaviť špecifické „opt-out“-y.
• prosíme, majte na zreteli, že pri výbere možnosti „opt-out“, sa nebudete môcť zúčastňovať určitých aktivít na stránke.
• pre ďalšie vytýčené účely, keď sú vaše osobné údaje evidované na stránke, resp. v dodatočných požiadavkách a podmienkach platných v súvislosti so špecifickými súčasťami stránky.
• pre odtajnenia vyžadované zákonom, nariadeniami alebo príkazom súdu.
• pre účely právnych pokračovaní alebo potreby vzniku, obrany a dodržiavania zákonných práv.
• v stave núdze v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti používateľov stránky a verejnosti alebo v záujme národnej bezpečnosti.
Okrem uvedených prípadov sa zaväzujeme, že nikdy nebudeme tretej strane bez vášho súhlasu poskytovať vaše osobné údaje.

DETI
Ochrana súkromia detí je považovaná za veľmi dôležitú. Túto stránku prevádzkujeme dodržiavajúc všetky platné zákony v platnej jurisdikcii. Deti nedosahujúce nižšie uvedený vek pre prehliadanie stránky by mali mať súhlas rodiča/opatrovníka pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov webstránke. Nebudeme, ako je stanovené v zákone, vyžadovať od detí pod danou vekovou hranicou viac osobných údajov, ako je nutné, aby mohli participovať v schválených aktivitách na stránke. Ak používateľ nedosahuje danú vekovú hranicu, nebudeme používať alebo uchovávať jeho/jej osobné údaje bez súhlasu rodiča/opatrovníka. Bez takéhoto súhlasu však dieťaťu nebude povolené zúčastňovať sa určitých aktivít. Za istých okolností však môžeme uchovávať a používať takéto informácie (v súlade so zvyšnými ustanoveniami tejto ochrany súkromia a platných zákonov), aby sme mohli od rodiča/opatrovníka získať súhlas a pre určité ochranné, bezpečnostné, zodpovedné a iné účely povolené platnými zákonmi. Rodič/opatrovník môže posúdiť, odstrániť, zmeniť alebo zakázať akékoľvek ďalšie osobné údaje dieťaťa, resp. ich používanie tak, že nás bude kontaktovať na adrese nižšie (spoločne s udaním mena dieťaťa, adresy a emailovej adresy).

Súdny obvod/Príslušný vek:
Spojené štáty americké, Austrália a Nový Zéland: pod 13 rokov veku dieťaťa
ostatné krajiny: pod 8 rokov veku dieťaťa

ZÍSKAVANIE DODATOČNÝCH ÚDAJOV
Príležitostne, keď sa pripojíte k našej stránke, môžeme používať cookie technológiu a IP adresu pre účely automatického zberu určitých technických neosobných identifikovateľných informácií. Táto kategória informácií môže zahŕňať typ vášho internetového prehliadača alebo počítača, názov domény vášho poskytovateľa internetového pripojenia, počet návštev stránky a charakter a dĺžku takýchto návštev. Taktiež sledujeme súhrnný počet návštevníkov. Osobné identifikovateľné údaje nie sú v tomto procese získavané. Tieto informácie napomáhajú udržiavať stránku aktuálnu a zaujímavú pre našich návštevníkov a napomáhajú nám adaptovať ju záujmom návštevníkov. Môžeme takisto odtajniť určité identifikovateľné informácie neosobného charakteru potenciálnym partnerom, inzerentom (ktorí môžu využívať tieto údaje s cieľom ponuky reklamy šitej na mieru pre vás) alebo tretím stranám. Nikdy im však neodhalíme akékoľvek identifikovateľné osobné údaje, s výnimkou tých, ktoré uvádzame v ochrane súkromia. Taktiež môžeme dovoliť tretím stranám, ktoré prevádzkujú inzerciu na našej stránke (vrátane reklamných partnerov), ukladať cookies do vášho počítača, no bez možnosti dosahu k nim. Používanie cookies takouto treťou stranou sa nevzťahuje k našej ochrane súkromia, ale k špecifickým vlastným podmienkami tretej strany. Môžete nastaviť váš počítač tak, aby znemožnil prijímanie cookies alebo aby vás upozornil vždy, keď budú cookies zasielané. Ak vypnete cookies, nebudeme schopní optimalizovať vašu návštevu pre plnohodnotné využívanie určitých zložiek našej stránky, ktoré budú pre vás za takýchto okolností nedostupné.

BEZPEČNOSŤ VAŠICH INFORMÁCIÍ
Prijali sme určité opodstatnené bezpečnostné opatrenia v záujme ochrany informácií, ktoré odosielate tejto stránke. Každopádne, nedokážeme plne garantovať ich bezpečnosť. V plnom rozsahu platných zákonov sa vzdávame všetkých záväzkov a zodpovedností za akúkoľvek škodu, ktorú môžete utrpieť v prípade akejkoľvek straty, neautorizovaného prístupu, zneužitia alebo zmeny informácií, ktoré postúpite tejto stránke.

ĎALŠIE STRÁNKY
Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné webstránky, ktoré neprevádzkujeme. Nekontrolujeme, neodporúčame, nesúhlasíme, ani nezodpovedáme za prístup k ich obsahu, produktom, službám alebo ochrane súkromia. Sťahovaním materiálu z určitých stránok riskujete porušenie práv duševného vlastníctva alebo infikovanie vášho systému vírusmi. Dajte si pozor, keď opúšťate stránku a dôsledne si prečítajte ustanovenia ochrany súkromia takýchto stránok. Rovnako by ste mali nezávisle posúdiť dôveryhodnosť akejkoľvek stránky alebo požiadavky, ktorá sa v spojitosti s našou stránkou objaví (vrátane správ doručených prostredníctvom emailu).

INÉ

Právomoci
Kontrolujeme a prevádzkujeme stránku zo sídla spoločnosti (nehľadiac na to, kde sú umiestnené jej hostujúce servery). Všetky záležitosti vzťahujúce sa ku stránke sa riadia zákonmi Holandského kráľovstva, bez odkazov na možné porušovanie alebo citovanie zákonných ustanovení. Súhlasíte s tým, že miesto a priebeh akéhokoľvek právneho konania so vzťahom k tejto stránke bude prináležať do kompetencie súdov v Holandskom kráľovstve. Nesplnomocňujeme ani netvrdíme, že materiály na stránke sú vhodné pre vonkajšie použitie vo vyššie uvedenom štáte. Informácie zverejnené na tejto stránke, ktoré súvisia s produktmi alebo službami sú platné len v rámci daných zákonov a nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách. Ak sa nachádzate mimo tejto krajiny, ste výhradne zodpovedný za plnenie akýchkoľvek miestnych zákonov.

Prevod aktív
V priebehu nášho podnikania môžeme predávať alebo nakupovať aktíva. Ak našu stránku, našu právnickú osobu alebo nosný podiel našich aktív odkúpi iná právnická osoba, osobné i neosobné údaje, ktoré sme zozbierali, jej môžu byť odstúpené a môžu ňou byť využívané pre účely definované v ochrane súkromia. Taktiež v prípade, že proti nám bude vedené konanie v súvislosti s našou finančnou insolventnosťou alebo reorganizáciou, takéto informácie môžu byť považované za súčasť aktív a môžu byť predané alebo odstúpené tretej strane.

Oddeliteľnosť
Ak pre akýkoľvek dôvod akékoľvek na tomto mieste uvádzané nariadenie je považované za právne neúčinné, bude bezpredmetné a právne neúčinné a zvyšné ustanovenia budú platiť v plnej platnosti a účinnosti.

Definície/Výklad
V zmysle, v akom sa používajú na tejto stránke:
„Škody“ znamenajú akékoľvek, všetky, špeciálne, vyplývajúce alebo sankčné škody alebo iné škody iného druhu (vrátane podstatného poškodenia, prečinu, nedbanlivosti alebo pod.)
„Vrátane“ znamená „vrátane, ale nie bez obmedzenia“
„materiály odosielané na stránku“ (a „materiály, ktoré posielate na stránku“ a ďalšie podobné termíny) znamenajú čokoľvek odoslané emailom, nahrané, odoslané alebo akokoľvek inak prenesené na stránku (či už informácia, text, materiál, dáta, kód a i.) vami alebo iným užívateľom.
„Príbuzné strany“ znamenajú všetci naši partneri, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti, vývojárske stránky a iní reklamní partneri.
„Vývojár stránky“ znamená iná strana zainteresovaná v procese výroby, doručenia a údržby stránky.
„Používanie tejto stránky“ (a „používanie“ a ďalšie podobné termíny) znamená „akékoľvek alebo kompletné používanie stránky pre akýkoľvek účel, vrátane prístupu, prehliadania, preskúmania, odosielania, prenosu, sťahovania alebo ďalšieho používania stránky alebo akéhokoľvek materiálu na stránke“.

Zmeny.
Prosím, berte na vedomie, že informácie na stránke a politiku ochrany súkromia môžeme kedykoľvek zmeniť bez upozornenia. Mali by ste pravidelne sledovať eventuálne zmeny ochrany súkromia. Akékoľvek zmeny budú účinné okamžite od oficiálneho predefinovania zmeny politiky ochrany súkromia na tejto stránke. Pokračovaním v používaní stránky vyjadrujete súhlas s akýmikoľvek zmenami a uskutočnením prístupu k takto inovovaným podmienkam stránky ste uvážili svoj postoj k týmto zmenám.

VYHLÁSENIE K PRIPOJENIU
Mnohí používatelia internetu s postihnutím považujú webové stránky za náročné na ovládanie alebo priamo nepoužiteľné z dôvodu, ako sú dizajnované. Schweppes International Limited vyvíja všetko úsilie, aby prístup k informáciám poskytol pre všetkých spotrebiteľov. To isté platí i o našej webstránke.
Uvedomujeme si, aké typy pomocných technológií používajú naši užívatelia s postihnutím. Všetky stránky v rámci nášho portfólia sa snažíme postupne predizajnovať tak, aby zaručovali kompatibilitu s týmto technologickými systémami. Tieto premeny subsumujú zachovanie jasného textu, formátovanie rozloženia textu a tabuliek a záruky, že odkazy zodpovedajúco popisujú svoju výstupnú cieľovú adresu.
Prebudovávame naše stránky v súlade s ustanoveniami Web Accessibility Initiative (WAI) Content Accessibility Guidelines tak, ako ich definuje World Wide Web Consortiu (W3C) a snažíme sa všade, kde je to možné, prispôsobiť prestavbu webu štandardom kategórie „Double A“.
Ak natrafíte na časť stránky, ktorá je náročná na používanie, prosím, dajte nám o tom vedieť. Máme v úmysle zlepšovať prístupnosť našej stránky – aby sa nám v tomto smere darilo, potešíme sa vašim pripomienkam.

Kontaktujte nás
Pokiaľ máte nejaké otázky alebo pripomienky, týkajúce sa tejto stránky alebo si chcete overiť, opraviť, aktualizovať vaše osobné údaje evidované v databáze tejto stránky, prípadne sa k nim pripojiť, kontaktujte nás na adrese schweppes@os-group.com.